send link to app

زعفر جنی app for iPhone and iPad


4.6 ( 1776 ratings )
Entertainment
Developer: Ali Shekari
0.99 USD
Current version: 9, last update: 1 year ago
First release : 08 Feb 2016
App size: 5.2 Mb

یک داستان واقعی
زعفر جنی که بود ؟؟
اجنه در زمان سلیمان نبی
نبرد حضرت علی (ع) وجنیان

زعفر جنی رهبر جن های مسلمان بود.عاشورای حسینی مصادف روزی شد که روز تاج گذاری زعفر جنی برای رهبری جن های مسلمان شد . برای زعفر جنی خبر اوردن که اولاد پیغمبر در محاصره است زعفر جنی تا این خبر را شنید مراسم را برهم زد و با نود هزار جن بلافاصله به کربلا رسید نزد امام حسین امد و گفت دستور بدهیددر یک چشم بهم زدن این لشکریان کافرصفت رانابود کنم
ولی امام حسین گفت نه
من باید با مظلومیت کشته شوم تا اسلام زنده بماند تو ای زعفر جنی دران جهان رستگار میشوی چون وظیفه ات را انجام دادی .

امکانات :
نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار
افزودن مطلب مورد علاقه به لیست علاقمندیها
جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده
تغییر اندازه قلم
رفتن به مطلب بعدی و قبلی با یک کلیک
بزرگ نمایی تصاویر